lub
w jakim celu? zapamiętaj mnie
 
Warszawa
Kolombo  
Plantacja herbatyNuwara Eliya, Sri Lankafoto: Krzysztof Stępieńźródło: transazja.pl
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Booking.com
   

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego transAzja.pl

sobota, 21 sty 2012

§ 1.

Podstawowe definicje użyte w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego transAzja.pl


 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego transAzja.pl
 2. Wydawca – właściciele Serwisu w osobach Krzysztofa Stępień i Agnieszki Stępień, będący równocześnie administratorem Serwisu.
 3. Serwis - zorganizowany system teleinformatyczny podłączony do sieci Internet, stworzony przez Wydawcę, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Wydawcę i/lub jej partnerów a także innych światowych zasobów Internetu.
 4. Część ogólnodostępna Serwisu – część Serwisu, do której korzystania nie jest wymagane utworzenia konta użytkownika
 5. Część o ograniczonym dostępie do Serwisu – część Serwisu, do której korzystania jest wymagane utworzenia konta użytkownika
 6. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

§ 2.

Postanowienia ogólne


 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.  Z 2002 r, Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Właściciel określa niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej Regulaminem.
 2. Wydawcą i Administratorem Serwisu jest Krzysztof Stępień i Agnieszka Stępień
 3. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki świadczenia usług podstawowych drogą elektroniczną,
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług podstawowych drogą elektroniczną,
 4. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, mogących wprowadzić w błąd, obraźliwych, mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku wysłania takich treści, Wydawca w stosunku do nieuczciwych użytkowników będzie podejmował stosowne działania w tym w szczególności:
  1. usuwanie i edytowanie wpisów użytkowników,
  2. okresowe i stałe blokowanie adresów IP,
  3. usuwanie kont,
  4. działania prawne i procesowe.

§ 3.

Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu


 1. 1.Umowa o świadczenie Usług podstawowych (informacyjnych) świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu zawarta zostaje z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Usługi czyli w momencie gdy Użytkownik znajdzie się na którejkolwiek ze stron Serwisu w szczególności:
  1. po wpisaniu w przeglądarce adresu internetowego (URL) prowadzącego do zasobów Serwisu
  2. lub po skorzystaniu z przekierowania (linku) prowadzącego do zasobów Serwisu.
 2. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług podstawowych (informacyjnych) świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu następuje z chwilą zaprzestania przez Użytkownika korzystania z Usługi czyli w momencie gdy Użytkownik opuści strony Serwisu w szczególności:
  1. po wpisaniu w przeglądarce adresu internetowego (URL) prowadzącego do innych zasobów sieci Internet nie będących zasobami Serwisu
  2. lub po skorzystaniu z przekierowania (linku) prowadzącego do innych zasobów sieci Internet nie będących zasobami Serwisu
  3. lub po zamknięciu przeglądarki.
 3. Warunki zawierania i rozwiązywania pozostałych Usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu regulują regulaminy szczegółowe tych usług udostępnione na stronach Serwisu dotyczących tych usług.

§ 4.

Prawa i obowiązki użytkowników serwisu


 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu i Usług w ramach niego świadczonych jedynie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, postanowieniami regulaminów szczegółowych.
 2. Użytkownik korzystający z Serwisu deklaruje znajomość niniejszego Regulaminu i Regulaminów szczegółowych i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nich zapisów.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  1. wszelkich działań mogących przyczynić się do zatrzymania bądź zakłócenia pracy Serwisu,
  2. prób pozyskania z Serwisu danych niedostępnych publicznie,
  3. korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami,
  4. dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zachowania niezgodnego z powyższymi zapisami ponosi Użytkownik.

§ 5.

Odpowiedzialność i uprawnienia Wydawcy jako właściciela i administratora Serwisu


 1. Informacje i dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Wydawca dokłada wszelkich starań by prezentowane dane i informacje były kompletne, aktualne, zgodne ze stanem faktycznym, sprawdzone, oparte na rzetelnych źródłach, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z tym:
 2. Korzystanie z Serwisu i Usług w ramach niego świadczonych odbywa się na koszty i ryzyko Użytkownika
 3. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykorzystania i użytkowania prezentowanych w serwisie danych i informacji przez ich użytkowników.
 4. Wydawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki w tym w szczególności szkody pośrednie i/lub bezpośrednie powstałe w wyniku wykorzystania i/lub użytkowania prezentowanych na stronach Serwisu informacjach i danych.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, regulaminów szczegółowych oraz obowiązującego prawa.
 6. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat i szkód wynikających z przerw w funkcjonowaniu, bądź wadliwego funkcjonowania Serwisu.
 7. Wydawca dokłada najwyższych starań w celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń mogących płynąć z użytkowania Serwisu. Wydawca nie może jednak zagwarantować Użytkownikom pełnego bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu. W związku z tym Wydawca zastrzega że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody w tym możliwe zainfekowanie wirusami komputera powstałe w wyniku dostępu i/lub korzystania z serwisu i/lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów, obrazów z Serwisu.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie i/lub w usługach w ramach niego świadczonych treści reklamowych i/lub informacji handlowych zarówno w swoim imieniu jak i Partnerów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe i informacje handlowe zamieszczane w Serwisie w imieniu Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§ 6.

Prawa własności


 1. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Wydawcy. Prawa do elementów tekstowych, graficznych, materiałów audiowizualnych (w szczególności zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych), aplikacji, baz danych, danych, informacji zastrzeżone są dla Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotu, którego materiały (na podstawie współpracy z Wydawcą) są zamieszczone na stronach Serwisu.
 2. Serwis jak i każdy jego element, w szczególności materiały tekstowe, graficzne, audiowizualne (zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe), aplikacje, bazy danych, dane, podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa polskiego i międzynarodowego w tym w szczególności przepisów Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o ochronie baz danych z dnia 27.07.2001 (Dz.U nr 128, poz 1402).
 3. Wykorzystanie danych i informacji zawartych w Serwisie każdorazowo wymaga pisemnej zgody osoby reprezentującej Wydawcę.
 4. Użytkownik zamieszczając swoje własne treści w Serwisie wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Wydawcy udziela prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.  

§ 7.

Warunki świadczenia usług


 1. Do korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagany jest komputer podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową typu Mozilla Firefox w wersji 2.0.0.11 pl. lub jej odpowiednik. Ponadto:
 2. Do korzystania z usług typu: rejestracja konta użytkownika, newsletter, forum, społeczność transAzji, komentarze wymagane jest konto poczty elektronicznej i poprawnie skonfigurowany program pocztowy Mozilla Thunderbird lub jego odpowiednik.
 3. Do poprawnego korzystania z niektórych działów Serwisu bądź usług może być konieczne:
  1. odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej a w szczególności włączenie obsługi: protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, Java, Java Script, Flash oraz cookies,
  2. zainstalowanie dodatkowego oprogramowania bądź aplikacji w szczególności: Java, Adobe Flash Player, Adobe Reader.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do spełnienia we własnym zakresie wymagań technicznych świadczenia usług zawartych w punktach 1-3 §7.

§ 8.

Postępowanie reklamacyjne


 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usług, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamację należy pod rygorem nieważności zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego wysyłanego na adres redakcji.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:
  1. oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail)
  2. opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Zgłaszane reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia ich na adres redakcji.

§ 9.

Postanowienia końcowe


 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2012 roku.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie.
 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie www.transazja.pl/pl56/regulamin
 4. Szczegółowy opis, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie pozostałych Usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu regulują Regulaminy Szczegółowe tych usług udostępnione na stronach Serwisu dotyczących tych usług.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawa polskiego.


Newsletter Informujcie mnie o nowych, ciekawych
materiałach publikowanych w portalutransAzja.pl to serwis internetowy promujący indywidualne podróże po Azji. Przez wirtualny przewodnik po miastach opisuje transport, zwiedzanie, noclegi, jedzenie w wielu lokalizacjach w Azji. Dzięki temu zwiedzanie Chin, Indii, Nepalu, Tajlandii stało się prostsze. Poza tym, transAzja.pl prezentuje dane klimatyczne sponad 3000 miast, opisuje zalecane szczepienia ochronne i tropikalne zagrożenia chorobowe, prezentuje też informacje konsularne oraz kursy walut krajów Azji. Pośród usług dostępnych w serwisie są pośrednictwo wizowe oraz tanie bilety lotnicze. Dodatkowo dzięki rozbudowanemu kalendarium znaleźć można wszystkie święta religijnie i święta państwowe w krajach Azji. Serwis oferuje także możliwość pisania travelBloga oraz publikację zdjęć z podróży.

© 2004 - 2024 transAzja.pl, wszelkie prawa zastrzeżone